Berberzâde İbrahim Hulûsî Efendi

Bursa hattatlarından Berberzâde Ahmed Reşîd Efendi’nin oğlu olarak orada doğmuş olan Berberzâde İbrahim Hulûsî Efendi, hüsn-i hattı evvelâ babasından meşkederek icâzet almış, muhtemelen medrese tahsili görmek üzere gittiği İstanbul’da da tekemmül için hem-şehrisî Halîl Şükrî Efendi’ye devam ederek ondan da mücâz olmuştur. Me’zun olduktan sonra Bursa’ya dönerek orada vefât etmiş olduğu anlaşılmaktaysa da, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

H. 1257/M. 1841 tarihli Kur’ân-ı Kerim’i görülmüş olan Berberzâde İbrahim Hulûsî Efendi‘nin, babası gibi mâ’işetini yazıdan sağlayan hoş-nüvislerden olduğunu söyleyebiliriz.

 

 

 

İsmail Orman, 9 mayıs 2017