Bayramzâde Abdullah Rüşdî Efendi

Ankara hattatlarından olan Bayramzâde Abdullah Rüşdî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Mâ’işetini yazıdan çıkaran ehl-i hünerden idiği, H. 1312/M. 1894-1895 senesinde dest-i hattıyla muharrer Hüseyin Hisarî’nin Keşfü’l-kurûb adlı eserinden nümâyândır.

Ayrıca Mehmed Emîn Tokadî’nin Adâb ve Erkân-ı Târikat-ı Muhammediyye adlı eserini H. 1318/M. 1900-1901, el-Kadı’nın el-İzva’ü’l-behce adlı eserini H. 1319/M. 1901-1902 ve Ankaravî İsmâ’il Rusûhî Efendi’nin Hikem Münderice fî Şerhü’l-münferice adlı eserini de H. 1320/M. 1901-1903 yılında nesihle istinsâh etmiş olup tamamı Atatürk Kitaplığı’nda bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

AK, I, ss. 4, 16, 22, 27.

 

İsmail Orman, 18 mart 2018