Bağaralızâde İbrahim Hakkî Efendi

Abdurrahmân Efendi’nin oğlu olarak H. 1244/M. 1828 senesinde Sille’nin Bağarakavak Köyü’nde doğmuş olan Bağaralızâde İbrahim Hakkî Efendi, küçük yaşta göçtüğü Sille’de Şeyhü’l-kurra Kafalızâde Hasan Efendi’den ilm-i kıra’ât öğrenerek hâfızlar zümresine girmiş, daha sonra Konya’ya giderek, Müftî Abdullah Vahdî Efendi’den dini ilimleri tahsîl etmiştir. İmtihânla müderris olarak Özdemirli Medresesi’nde göreve baslayıp senelerce ilim tedrîs ederek yüzlerce öğrenciye dînî ilimlerden icâzet vermiştir.

Hüsn-i hattı Konya’nın meşhur hattatlarından, Alâ’iyyeli Abdülganî Vehbî Efendi’den meşketmiş olan Bağaralızâde İbrahim Hakkî Efendi, mesgalesinden artan zamanda mushâf tahrîri ile ilgilenmiş, hatta tezhîbi de kendisine ait olan bir mushâf-ı şerîfin Sultân Abdülhamîd Hân-ı Sânî tarafindan beğenilmesi üzerine, kayd-ı hayat şartıyla 500 gurus ma’aş tahsîs edilmiştir. Haftanın bir gününü medresedeki hücresinde talebeye sülüs ve nesih öğreterek geçiren hattat, bu hâl üzere iken, H. 1309/M. 1891-1982’de vefât etmiş ve Mevlânâ Türbesi Hazîresi’ne defnedilmiştir.

Erbâb-ı kemâlden âlim ve fâzil bir zât olan Bağaralızâde İbrahim Hakkî Efendi‘nin Konya’nın önde gelen hattatlarından olduğu ve 63 tane Kur’ân-ı Kerîm yazdığı menkul olmakla beraber, henüz herhangi bir nüshâsına tesâdüf edilememiştir. Öte yandan özel koleksiyonda H. 1282/M. 1865-1866 tarihli bir Delâ’ilü’l-hayrât’ı, Konya’daki Bölge Yazma Eserler Kütüphânesi’nde de H. 1294/M. 1877 senesinde istinsâh ettiği Nuhbe-i Vehbî adlı eseri bulunmaktadır.

 

 

 

 

İsmail Orman, 30 mart 2017