Ankaravî Seyyid Mehmed Hamdî Efendi

Safâ Alîzâde” künyesiyle ma’rûf Osman Efendi’nin oğlu olan Ankaravî Seyyid Mehmed Hamdî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Su’udî Arabistan’da, Kral Su’ud Üniversitesi’nde bulunan H. 1256/M. 1840 tarihli mushâf-ı şerîfi, beldesinde müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğuna işâret etmektedir. Tesbit edilebilen yegâne öğrencisi hem-şehrîsi İbrahim Hilmî Efendi’dir.

 

 

Kaynakça

 

 

İsmail Orman, 28 mart 2018