Ankaravî Ahmed Hilmî Efendi

Ankaravî Ahmed Hilmî Efendi’nin evâ’il-i hâli hakkında bir bilgi yoktur. Ağazâde Medresesi’nde tahsîl-i ilim ederek müderrisîn zümresine dâhil olanlardandır. Haftanın bir günü de Hacı Bayrâm-ı Velî Mahallesi’ndeki Merdübânlı Mektebi’nde talebeye meşk verirdi. Ehl-i târikden olup küçük yaşta intisâb eylediği Bayrâmiyye’den hilâfet aldığı menkûldür.

Sülüs, nesih ve ta’likte, – herhalde beldesi için olacak – yegâne-i zaman olduğu ve bir hayli hattat yetiştirdiği nakledilen Ankaravî Ahmed Hilmî Efendi’nin dest-i hattıyla muhârrer ilmî ve edebî bir hayli nüsâha, Türkiye’nin muhtelif kütübhânelerinde tesâdüf edilmektedir. Diyânet İşleri Başkanlığı Kütübhânesi’nde bulunan H. 1277/M. 1860-1861 senesinde nesihle istinsâh ettiği İbrahim Halebî’nin Gunyetü’l-mütemallî adlı eseri bu cümledendir. Öte yandan yine aynı yerde bulunan H. 1241/M. 1825-1826 tarihli, Feriştehoğlu Mehmed’in Şerhü Menârü’l-envâr adlı eseri, ta’likde de mahâret sahibi olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

SDOU, IV, s. 90; DİBKYK, I, s. 288 ve 410.

 

 

İsmail Orman, 29 nisan 2018