Ankaravî Abdullah Vehbî Efendi

Ankaravî Abdullah Vehbî Efendi, sıbyân mektebini tekmîl eyledikten sonra İstanbul’a giderek medrese derslerine devam etmiş, bu eyyâmda mâ’işetini te’min etmek için müstensihlikle meşgul olmuştur. Nitekim neşretmiş olduğumuz H. 1233/M. 1818 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı bu döneme aittir. Ancak sonraki ahvâli hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 2 mayıs 2018