Amidî İbrahim Efendi

Diyarbakırlı olup ilk tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra, medrese eğitimi için İstanbul’a gitmiş olan Amidî İbrahim Efendi, burada hüsn-i hatta gayret ile aklâm-ı sitte meşkine başlamış ve kısa zamanda terâkkî ile “hüsn-i hatt-i sülüs ve nesihde fâ’ik” bir hattat olmuştur. Ancak icâzetini kimden aldığı tesbit edilememiştir.

Eğitimini tamamladıktan sonra me’mûriyetle beldesine dönen Amidî İbrahim Efendi, sâ’ir zamanını da dînî ve edebî eserlerin istinsâhına ayırmış ve H. 1194/M. 1780 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı gibi nice âsâr-ı bedi’a yâdigâr bırakmıştır. Vefâtı bundan sonra olmakla beraber, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 56.

 

 

İsmail Orman, 13 mayıs 2018