Amidî Ahmed Hilmî Efendi

Diyarbekir hattâtîninden olmakla beraber hayatı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. H. 1274/1857-M. 1858’de Mardin’de bulunduğu eyyâmda nesihle yazdığı Konevî Abdullah Şükrî Efendi’nin Tavzîhü’l-idrâk ve H. 1289/M. 1872 tarihli Hülâsâtü’l-hisâb adlı âsârı Diyarbekir İl Halk Kütübhânesi’nde bulunan Amidî Ahmed Hilmî Efendi’nin, yine aynı yerde bulunan H. 1300/M. 1883 tarihli risâle mecmu’asını ta’likle istinsâh etmiş olması, hutût-ı mütenevvi’âda mâhir hattatlardan olduğuna işaret etmektedir.

Bu senelerden sonra beldesinde vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi ve medfeni tesbit edilememiş olan Amidî Ahmed Hilmî Efendi’nin “Muhtâr” mahlâslı şa’ir olduğu menkûl ise de, eş‘arını dercetmediği için günümüze intikal etmemiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 1 mayıs 2018