Alî Remzî Efendi

Hasan Efendi nâmında bir zâtın oğlu olan Alî Remzî Efendi’nin ahvâli hakkında, hâfızlardan olduğu dışında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Birgivî Mehmed Efendi’nin Şerh-i Aka’id-i Birgivî adlı eserini H. 1225/M. 1810-1811’de nesihle istinsâh etmiş olan hattatın, hâlen Uluborlu İlçe Halk Kütübhânesi’nde bulunan H. 1240/M. 1824-1825 tarihli İbrahim Halebî’nin Gunyetü’l-mütemallî adlı eserinden, ta’likde de mahâret sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Mâ’işetini yazıdan çıkaran mahallî hattatlardandır.

 

 

Kaynakça

TSTYK, I, s. 32.

 

 

İsmail Orman, 23 nisan 2018