Alî Râşid Efendi

Hasan Fehmî Efendi’nin şâkirdânından olan Alî Râşid Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Mir’ât-ı Hattatîn mü’ellifinin H. 1223/M. 1808 tarihli mushâf-ı şerîfini gördüğü hattatın, tarihsiz bir Delâ’ilü’l-hayrât’ı da Burdur İl Halk Kütüphânesi’nde(nr. 110) bulunmaktadır.

 

Kaynakça

Mir’ât-ı Hattâtîn; Son Hattatlar.

 

 

 

İsmail Orman, 5 haziran 2017