Alî Nâhifî Efendi

İstanbullu olan Alî Nâhifî Efendi’nin silsile-i nesebi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Eğitimini ikmâl eyledikten sonra Dîvân-ı Â’lî Kitâbeti’ne hulefâ olup nice zaman hizmetten sonra Sultân Abdülmecîd’in sır kâtibliği ile saray-ı hümâyûna alınmışsa da, sonraki ahvâli hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

H. 1257/M. 1841-1842 ve H. 1260/M. 1844-1845 senesinde yazdığı mushâf-ı şerîflerinin görülmüş olan Alî Nâhifî Efendi’nin, meşgalesinden arta kalan zamanda müstensihlikle de meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Nesihde kalburüstü hattatlardan olduğu muhâkkak ise de, hocası hakkında da bir bilgimiz bulunmamaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 2 mayıs 2018