Akşehirli Şeyh Ahmed Efendi

Mehmed Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak Konya’ya bağlı Akşehir’de dünyaya gelmiş olan Akşehirli Şeyh Ahmed Efendi, medrese eğitimi için gittiği Konya’da Müftî Abdülahâd Efendi’nin halka-i tedrîsine dâhil olmuş, me’zûn olduktan sonra Saracoğlu Medresesi’ne müderris olmuştur. Bu esnâda Târikat-ı Nakşibendiyye’den çile çıkararak hilâfet almıştır. Nice zaman neşr-i ilim ve irfâna hizmetten sonra H. 1286/M. 1869-1870 senesinde vefât ederek, Sarı Ya’kûb Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Meşâyih-i fuzalâdan, vecd ü hâl sâhibi bir zât idiği menkûl olan Akşehirli Şeyh Ahmed Efendi hüsn-i hattı sıbyân mektebi eyyâmında Akşehirli Mehmed Yusuf Efendi’den meşketmiştir. H. 1259/M. 1843 ve H. 1266/M. 1850 tarihli mushâf-ı şerîfleri Ankara’daki Millî Kütübhâne’de bulunan hattatın, bir hayli âsâr yâdigâr bırakan erbâb-ı hatdan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, 2, s. 22.

 

 

İsmail Orman, 6 mayıs 2018