Ahmed Şükrî Durmuş Efendi

Mu’allimîn zümresinden olan Ahmed Şükrî Durmuş Efendi, H. 1284/M. 1867-1868 senesinde istinsâh eylediği onüçüncü Kur’ân-ı Kerîm’in ketebesinde, İsmâ’il Hulûsî Efendi’nin şâkirdânından olduğunu beyân etmektedir. Ta’lim-i talebeden arta kalan zamanı müstensihlik ile geçiren erbâb-ı hünerden olduğu ve bundan sonra da mesâhif-i şerîfe tahrîrine muvaffâk olduğu muhakkakdır.

 

 

Kaynakça

 

İsmail Orman, 23 mart 2018