Ahmed Refîkî Efendi

Seyyid Hüseyin Vasfî Efendi’nin şâkirdânından olan Ahmed Refîkî Efendi’nin terceme-i hâli, nice emsâli gibi mazbût değildir. Özel koleksiyonda H. 1245/M. 1829-1830 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i ile tarihsiz Şifâ-i Şerîf’i bulunan hattatın, mâ’işetini yazıdan çıkaran erbâb-ı hattan olarak, bir hayli âsâr tahrîrine muvaffâk olduğuna işâret etmektedir.

 

 

 

Kaynakça

 

İsmail Orman, 27 mart 2018