Ahmed Muhârrem Efendi

Kasımpaşalı Dâyezâde Hüseyin Efendi’nin oğlu olan Ahmed Muhârrem Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmâtımız, genç yaşında Kur‘ân-ı Kerîm’i hıfzedip zamanın nâmlı hâfızları zümresine ismini yazdırmış olduğudur. Hüsn-i hattı evvelâ Ramazân bin İsmâ‘il’den meşketmiş, hocasının vefâtı üzerine bir müddet de tilmizlerinden Hâfız Halîl Efendi’ye devam etmiş ve icâzetini ondan almıştır.

Başlarda Şeyh Hamdullah vadisinde ilerlemişse de, bilâhare Hâfız Osman tarzını benimsemiş olan Ahmed Muhârrem Efendi, sülüs ve nesihte mâhir, bilhassa mushâf tahrîrinde fevkalade bir hattat olmuştur. H. 1111/M. 1699 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i görülmüş olan hattatın, neşretmiş olduğumuz nüshâ-i nefîsesi hüsn-i hatta ibrâz eylemiş olduğu kudretin delîlidir.

Hattat Ahmed Muharrem Efendi-Hattatlar Sofası
Ahmed Muharrem Efendi’nin Bir Mushafından Ser-levha Sayfaları

Ömrünü mesâhif-i şerîfe istinsâhı geçirmiş ve nice nüshâ-i mübâreke vücûda getirmiş olan Ahmed Muhârrem Efendi, H. 1134/M. 1722 yılındaki vefâtından sonra, baba evinin bulunduğu ve çocukluğundan beri ikamet ettiği Kasımpaşa’daki Seyyid Osman Efendi Tekkesi civârına defnedilmiştir. Ancak bugün mezarı mevcut değildir. Oğlu Mısır kuzâtından Abdülkerîm Efendi de ondan mücâz bir hattattır.

 

 

Kaynakça

Devhâtü’l-küttâb, s. 37; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 100; Hat ü Hattâtân, s. 98; Türk Hattatları, ss. 130-131; Hat Sanatı Tarihi, s. 73.

 

İsmail Orman, 20 ekim 2016