Ahmed Cân Efendi

Mu’allimînden Mustafa Cân Efendi’nin oğlu olarak Konya’nın Zuvarık Köyü’nde doğan Ahmed Cân Efendi, ibtidâ’î tahsîlini köy mektebinde babasından tekmîl ve hıfz-ı Kur‘ân eyledikten sonra Konya’ya giderek Nakîbzâde ve Özdemirli medreselerinde tahsîl-i ilme gayret etmiştir. Bu eyyâmda Abdülganî Vehbî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır.

Bu eyyâmda evlenen ve Konya’ya yerleşen Ahmed Cân Efendi, bir müddet sonra Tahtalı Mescid’e imâm olmuş, bazı günler de âmme dersine çıkarak talebeye ilim tedrîs etmiştir. Bu dersleri bi’l-âhare terkeylemiş olmakla beraber imâmete elli seneyi aşkın müddet devam ettikten sonra H. 1306/M. 1888-1889 senesinde vefât etmiştir. Üçler Mezarlığı’nda medfûndur.

Hüsn-i ahlâkı ile ma’rûf olan Ahmed Cân Efendi’nin ilmen orta karar olduğu menkûl olmakla beraber, hüsn-i hattının derecesine işâret edecek bir yazı numûnesine tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, 4, s. 13.

 

 

İsmail Orman, 5 mayıs 2018