Ahmed Âsım Efendi

Gümülcineli olan Ahmed Âsım Efendi eğitim için gittiği İstanbul’da Feyziyye Mektebi’nin hüsn-i hat hocası Alî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Me’zûn olduktan sonra mekteblerde ta’lim-i talebe ile meşgul olmağa başladığı, te’min-i mâ’işet için bir yandan da müstensihlik yaptığı anlaşılmaktadır.

Konya’daki Tahsîn Ağa Kütübhânesi’nde H. 1205/M. 1790-1791 senesinde ta’likle istinsâh ettiği et-Tavzîh(95) adlı eseri bulunmakta olan Ahmed Âsım Efendi’nin, bu kalemdeki üstâdı tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde.

 

 

İsmail Orman, 24 mayıs 2017