Ahmed Âsım Efendi

İstanbullu olan Ahmed Âsım Efendi’nin hayatına dâ’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır. Muhtemelen eğitimini gördüğü Feyziyye Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimi Feyziyyeli Alî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Ankara’daki Millî Kütüphâne’de H. 1239/M. 1823-1824 tarihli En’âm-ı Şerîf’i bulunmakta olan hattatın ma’işetini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan olduğunu söyleyebiliriz. Vefâtının bundan sonra olduğu anlaşılmakta ise de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

 

Kaynakça

Kebecizâde; MKYK, V, s. 118.

 

 

 

İsmail Orman, 24 mayıs 2017

Reklamlar