Ahmed Âfif Efendi

H. 1220/M. 1805 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i özel koleksiyonda bulunan Ahmed Âfif Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmât yoktur. Mezkûr eserin ketebesinde Mîr Hüseyin Efendi’nin şâkirdânından olduğunu beyân etmektedir. Mâ’işetini mesâhif-i şerîfe istinsâhından çıkaran erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 9 nisan 2018