Âfif Dâmâdı Seyyid Osman Efendi

Kayınpederi Hocapaşalı İbrahim Âfif Efendi’ye nisbetle hattâtîn meyânında “Âfîf Dâmâdı Seyyid Osman Efendi” ismiyle tanınan hattatın mufassâl terceme-i hâline Aklâm-ı Sitte Hattatları bâbında yer vermiş idik. Öte yandan mushâf-ı şerîf kitâbetiyle de meşgul olması, kendisine bu fasılda da bir başlık açmamızı zarurî kılmıştır.

Hat ü Hattatân’da “Sultan Selîm Hân-ı Sâlis’in emrile sancak-ı şerîf içün bir mushâf-ı şerîf yazub mükâfât olarak bir kıt’a çelenge nâ’il” olduğu beyân edilen Âfîf Dâmâdı Seyyid Osman Efendi’nin neşretmiş olduğumuz mushâf-ı şerîfleri, bu işteki mahâretini göstemeğe kâfîdir. Ayrıca Tokadî Alî Efendi’yi de değerli Kur‘ân-ı Kerîm hattatı olarak yetiştirmiştir.

 

 

Kaynakça

Merâkid, s. 73; Sicill-i Osmânî, III, s. 438; Hat ü Hattâtân, s. 162; Türk Hattatları, s. 185; Hat Sanatı Tarihi, s. 76; Meşhur Adamlar, s. 135.

 

 

İsmail Orman, 14 kasım 2017