Abdurrahmân Vehbî Efendi

Târikat-ı Mevleviyye’den ve hattâtînden Osman Hâkî Efendi’nin oğlu olarak Sille’de dünyaya gelmiş olan Abdurrahmân Vehbî Efendi, ilk eğitimini aldığı babasından târik-i Mevleviyye’yi ahzeylediği gibi, hüsn-i hattın mütenevvi’ aklâmını da meşketmiştir. Bu esnâda tezhîb san‘atını da öğrenmiş, icâzetini aldıktan sonra Konya’da bir dükkân açarak yazı ve tezhîb işleri ile meşgul olmağa başlamıştır.

Konya’nın yetiştirdiği mümtâz ehl-i ma’rifetten olmakla berâber, hâl tercemesi ve vefât tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamayan Abdurrahmân Vehbî Efendi’nin H. 1253/M. 1837-1838 tarihli Mesnevî-i Şerîf’i Mevlânâ Müzesi Kütübhânesi’ndedir.

 

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, 5, s. 7.

 

 

İsmail Orman, 3 mayıs 2018