Abdurrahmân Sıdkî Efendi

Konya’da dünyaya gelmiş olan Abdurrahmân Sıdkî Efendi, sıbyân mektebini ikmâl eyledikten sonra İçelli Mehmed Sâdık ve Hacı Süleyman efendilerden ulûm-ı dîniyye tahsîl etmişse de, icâzetini Müftî Abdullah Vehbî Efendi’den almıştır. Bu esnâda Buharalı Hacı Kasım Efendi’den Fârısî dersleri almış, Abdülganî Vehbî Efendi’den de sülüs ve nesih meşketmiştir.

Eğitimini tamamladıktan sonra bâ-imtihân müderris olup Sultân Veled Medresesi’nde derse çıkmağa başlayan Abdurrahmân Sıdkî Efendi, bir müddet sonra ilâve olarak Yusuf Ağa Kütübhânesi’nin hâfız-ı kütûblüğünü de uhdesine almıştır. Bilâ-fâsıla otuzbeş sene bu görevleri ifâ ettikten sonra H. 1323/M. 1905-1906 senesinde vefât etmiş ve Konya’da Yediler Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Âlim, fâzıl ve edebiyâta fazlasıyla düşkün olup “Sıdkî” mahlâsıyla şiirler dahi yazdığı, ayrıca latîfe-gû bir zât olup bulunduğu meclise neşe kattığı menkûldür. Sülüs ve bilhassa nesihte mâhir bir hattat olan Abdurrahmân Sıdkî Efendi’nin, yedi Kur‘ân-ı Kerîm ve bir Şifâ-i Şerîf yazdığı nakledilmekte ise de, ne yazık ki hiçbiri günümüze intikal etmemiştir.

 

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, 2, s. 23.

 

 

İsmail Orman, 11 nisan 2018