Abdullah Tevfîk Efendi

İstanbullu olan Abdullah Tevfîk Efendi, nakîbü’l-eşrâf iken H. 1208/M. 1793-1794 senesinde vefât eden Mehmed Fâ’iz Efendi’nin oğlu Süleyman Şefîk Efendi’nin dâmâdıdır. Ricâl ve ulemâya kitâbet hizmetlerinde bulunduktan sonra H. 7 Zi’l-hicce 1250/M. 6 Nisan 1835 tarihinde vefât ettiği bilinmekle beraber, medfeni ma’lûm değildir.

Aklâm-ı sitteyi Abdülkadir Hamdî Efendi’den meşketmiş olan Abdullah Tevfîk Efendi’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1203/M. 1788-1789 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i(EH. 253) vardır ki, evâ’il-i hâlinde müstensihlikle de meşgul olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, IV, s. 12; TSAYK, I, s. 373; İstA, VIII, s. 3.

 

 

İsmail Orman, 2 mayıs 2018