Abdullah Râkım Efendi

Mustafa Vasfî Efendi’nin şâkirdânından olan Abdullah Râkım Efendi’nin H. 1201/M. 1786-1787 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i özel koleksiyonda, H. 1202/M. 1787-1788’de nesihle istinsâh ettiği Mefâtihü’l-ulûm adlı eseri de Kayseri’deki Râşid Efendi Kütübhânesi’nde bulunmaktadır. Ayrıca Almanya’daki Staatsbibliothek’de de H. 1212/M. 1797-1798 tarihli Tefsîr-i Sûre-i Yasîn adlı eseri vardır. Hoş-nüvislerden olduğuna yazısı delîl olmakla beraber, hâl tercemesi bir yerlerde mukayyed değildir.

 

 

Kaynakça

Ares Antik Müzayede, 3 Kasım 2007, s. 154.

 

 

İsmail Orman, 2 mayıs 2018