Abdullah Hilmî Efendi

Ankara’daki Millî Kütübhâne’de H. 1231/M. 1815, Safranbolu’daki Mehmed İzzet Paşa Kütübhânesi’nde de H. 1241/M. 1825-1826 ve H. 1243/M. 1827-1828 tarihli mushâf-ı şerîfleri bulunan Abdullah Hilmî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında, Ömer Efendi’nin oğlu olduğu dışında bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır.

Öte yandan Ankara’daki Millî Kütübhâne’de H. 1228/M. 1813 senesinde istinsâh edilmiş Hayâlî Mehmed Bey’in Dîvân’ı bulunan bir diğer Abdullah Hilmî Efendi daha vardır ki, eğer aynı kişi ise ta’likde de mahâret sâhibi hattâtînden olduğuna delâlet eder.

 

 

Kaynakça

MKYK, VI, ss. 55-56.

 

 

İsmail Orman, 2 mayıs 2018