Abdülhalîm bin İbrahim Konevî

İbrahim Efendi adlı bir zâtın oğlu olarak Konya’da doğan Abdülhalîm Efendi, küçük yaşta iken bedi’aya heves ederek nakış, tezhîb ve cild san’atlarını öğrenmiş, bu arada beldesini mümtâz hattatlarından hüsn-i hat dersleri almayı da ihmal etmemişti. Eğitimini tamamladıktan sonra Sırçalı Mescid’e imâm olmuş, mesâ’îsinden arta kalan zamanda da dînî ve ilmî eserlerin istinsahıyla meşgul olurdu. Tezhîbini ve cildini de bizzât yaparak, “Abdülhalîm bin İbrahim Konevî” künyesiyle ketebe düştüğü onbeş Kur’ân-ı Kerîm yazdığı menkul ise de hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. H. 1255/M. 1839 senesinde Cihânbeyli’de bulunduğu esnâda vefât ettiği ve orada defnedildiği bilinmektedir.

 

 

Kaynakça

OCLT, I, s. 10; Hattatlar Armağanı, 4, s. 12.

 

 

İsmail Orman, 2 nisan 2017