Abdülganî Vehbî Efendi

Alâ’iye’de(Alanya) dünyaya gelmiş olan Abdülganî Vehbî Efendi‘nin nesebi hakkında bir bilgi yoktur. İlk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Konya’ya hicret ederek Mevlevi Târikatı’na girdiği, tekmîl-i süluk eylediği esnâda, fevkalade kabiliyetli olması nedeniyle dergâhın bendegânından hat, tezhîb ve cild san’atlarını öğrendiği bilinmektedir. Geçimini bu san’atları icra ederek te’mine çalışmış, bilhassa hutut-ı mütenevi’adaki mahâreti nedeniyle Konya hattatlarının kıble-gâhı olarak, bir hayli hattat yetiştirmiştir. H. 1275/M. 1858-1859 senesindeki vefâtından sonra Konya’daki Yediler Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphânesi’nde H. 1266/M. 1849-1850 tarihli mushâf-ı şerîfi bulunan Abdülganî Vehbî Efendi‘nin H. 1232/M. 1817 senesinde nesihle istinsâh etmiş olduğu Ahmed Şâkir Paşa’nın Tertib-i Nefîs adlı eseri ise hâlen Ankara’daki Millî Kütüphâne’dedir.

 

 

 

İsmail Orman, 28 mart 2017