Şükrîzâde Mehmed Sâlih Efendi

Berberzâde Mehmed Emîn Efendi’nin şâkirdânından olan Şükrîzâde Mehmed Sâlih Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Hocasından icâzet almak için H. 1209/M. 1789-1790 senesinde yazmış olduğu sülüs ve hadis kıt’asından gayrı eserine tesâdüf edilmemiş olması, yazıya devam etmemiş olduğunu düşündürmektedir.

 

Kaynakça

Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 24; Pera Mezat, 30 Eylül 2012, s. 185.

 

İsmail Orman, 21 eylül 2017