Alî Şerîfî Efendi

Tüccârdan Çetecizâde Mehmed Emîn Efendi’nin oğlu olarak H. 1230/M. 1815 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Alî Şerîfî Efendi, tahsîlini tamamladıktan sonra H. 1 Cemâziye’l-âhir 1244/M. 9 Aralık 1828 tarihinde hulefâlıkla Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girmiştir. Sekiz sene hizmetten sonra kanuncu yamağı olmuş, H. 1253/M. 1837 senesinde de Hâriciyye Nezâreti Mektubî Kalemi’ne nakledilmiştir.

H. 1271/M. 1854-1855 senesinde ta’yin edildiği Âmedî Kalemi’nde iki sene sonra mütemâyiz rütbesiyle hulefâlığa terfi’ etmiş olan Alî Şerîfî Efendi, Sultan Abdülazîz’in H. 1279/M. 1862-1863’te cereyân eden Mısır seyâhâtine Fu‘ad Paşa’nın vak‘a kitâbeti hizmeti ile iştirâk etmiştir. Kalemin kudemâsından olup üçüncü rütbeden Mecîdî nişânı ile ûlâ sınıf-ı sânîsi rütbesine hâ’iz iken H. 4 Cemâziye’l-evvel 1302/M. 18 Şubat 1885 tarihinde yaş haddinden teka’üde sevkedilmiştir.

Bu hâl üzere iken H. 15 Muharrem 1311/M. 29 Temmuz 1893 tarihinde vefât etmiş olan Alî Şerîfî Efendi’nin, Âmedî Kalemi’nde güzel rık’a yazanlardan olduğunu İbnülemin nakletmektedir. Şîvesine bakılırsa ebû-Bekir Mümtâz Efendi’nin şâkirdânından idi.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 3 mayıs 2018