Alî Şâkir Efendi

Dîvân-ı Hümâyûn kâtiblerinden olan Alî Şâkir Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmât istihsâli kabil olmamıştır. Dîvân aklâmında ve bi’l-hassa rık‘ada mâhir hattatlardan olup şîvesi ebû-Bekir Mümtâz Efendi’nin şâkirdânından olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 3 mayıs 2018