Azîz Mahmud Efendi

İstanbullu olan Azîz Mahmud Efendi, gençliginde hıfzını ikmâl ile hâfızlar zümresine ilhâk olmuş, ayrıca aklâm-ı sitte dersleri alarak hattatlar zümresine de dâhil olmuşsa da, hocası tesbit edilememiştir. Hüsn-i hattaki mahâretinin yanında fenn-i hâkkâkîde de zamanın önde gelenlerinden biriydi.

Eğitimini tamamladıktan sonra Koca Mustafa Paşa Cami’nde hitâbet hizmetine ta’yin edilmiş olan Azîz Mahmud Efendi, küçük yaştan itibâren müntesiblerinden olduğu Sünbülî Târikatı’na bağlı Koruk Tekkesi’nin post-nişinliğini de ifâ etmiş ve bu hâlde iken H. 1305/M. 1888 senesinde vefât ederek mezkûr tekkenin hazîresine defnedilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 23 haziran 2017

Reklamlar