Seyyid Mustafa Kadızâde

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Eserlerine “Seyyid Mustafa Kadızâde” künyesiyle ketebe koymuş olduğundan, o isimle meşhur olan hattatımız, Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’den öğrenmiş olduğu sülüs ve nesihte zamanının önde gelen isimlerinden biri idi. Günümüze bir hayli âsârı ulaşmış olan Seyyid Mustafa Kadızâde’nin H. 1166/M. 1753 tarihli Kur‘an-ı Kerîm’inin özel koleksiyonda, H. 1168/M. 1755 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ının … More Seyyid Mustafa Kadızâde

Mehmed Emîn Rüşdî Efendi

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Beyâzıt’ta bulunan Eski Saray’ın teberdârlarından ve Devletlû İkinci Kadın Hazretleri’nin ittiba’ından olan Mehmed Emîn Rüşdî Efendi, Râgıb Paşa Kütüphânesi’nin hâfız-ı kütûbu Kütahyalı Mahmud Râcî Efendi’nin tilâmizinden olup daha ziyâde müstensihlik sahasında ibrâz-ı fa’âliyet etmiş hattâtîndendir. Muhtelif kütüphâne ve koleksiyonlarda bulunan dest-i hattıyla muhârrer bir hayli kütûb-i nefîse bulunan Mehmed Emîn Rüşdî Efendi için İbnülemin … More Mehmed Emîn Rüşdî Efendi

Muhsinzâde Mehmed Rahmî Bey

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Reisü’l-hattâtîn Muhsinzâde Abdullah Bey’in küçük oğlu ve tilmizi olan Muhsinzâde Mehmed Rahmî Bey, değerli bir sülüs hattatı olmakla beraber, ibrâz eylemiş olduğu kudret nisbetinde iştihâr edememiştir. Babasının vefâtında pek genç yaşta olduğundan hulefâlıkla göreve başlamış olduğu Şûrây-ı Devlet Kitâbeti’nde mu’avinliğine kadar yükselmiş olan Muhsinzâde Mehmed Rahmî Bey, Devlet-i Osmâniye’nin lağvında umûmla … More Muhsinzâde Mehmed Rahmî Bey

Kâmil Ülgen

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olan Kâmil Ülgen Bakkal Ârif Efendi’den sülüs ve nesihten icâzet almış, celi sülüste tekemmül için devam ettiği Sâmî Efendi’den ayrıca ta’lik dersleri alarak hutut-ı mütenevvi’âda mâhir bir hattat olmuştur. Harbiye Nezâreti’ndeki resmî görevi dışında Matba’a-i Askeriyye’nin hattatlığını der-uhde eyleyen Kâmil Ülgen daha sonra Büyük Millet … More Kâmil Ülgen

Mehmed Bâhir Yesârî

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’nin hatt-ı ta’lik mu‘allimi Mehmed Bâhir Efendi’nin hafîdi ve Bâb-ı Âlî Nişân Kalemi’nin mümeyyiz mu‘avinlerinden ve ta’lik hattatlarından Hacı Mehmed Besim Vefâ’î Efendi’nin oğlu olan Mehmed Bâhir Yesârî dedesinden ve babasından intikal eden san’atı yaşatmış ta’lik-büvislerdendir.  Sağlık sorunları nedeniyle tahsiline devam edemeyince marangozluğa yönelmiş ve bilhassa musıkî aletlerinin îmâli ile meşgul olmuş … More Mehmed Bâhir Yesârî

Bursalı Bir Hattat: Hâfız Mustafa Şâkir Efendi

Aslen Bursalı olan Hâfız Mustafa Şâkir Efendi İstanbul’daki medrese eğitimi esnâsında Lâz Ömer Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1221/M. 1806-1807 senesinde icâzet almış ve hüsn-i hatta hocası ayarında bir kudret ibraz eylemiştir.  Sultan Mahmud Hân-ı Sânî Türbesi’nin itmâmında türbedârlık hizmetine ta’yin edilen Hâfız Mustafa Şâkir Efendi, yaşlılığı nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmış ve zarûrete … More Bursalı Bir Hattat: Hâfız Mustafa Şâkir Efendi

Manastırlı Sâlih Nâ’ilî Efendi

Asıl şöhretini şiir sahasındaki faaliyetlerine borçlu olan ve hatta yazmış olduğu hicviyeler nedeniyle tepkilere ma’rûz kalınca Nâ’ilî mânend olursun dide-i devrâne dağ < p style=”text-align:center;”>Çıkmasın nâmın sakın âlemde şâ’irdir deyû beytini kaleme almış olan Sâlih Nâ’ilî Efendi‘nin aynı zamanda bir hattat olduğunu pek az kişi bilir. Medrese tahsîlini ikmal eyledikten sonra bir müderrislik elde etmeğe muvaffâk … More Manastırlı Sâlih Nâ’ilî Efendi

Arnavut Alî Ulvî Efendi

Memleketine nisbetle hattâtîn meyânında “Arnavut” nâmıyla anılan Alî Ulvî Efendi hüsn-i hattı Alî Vasfî Efendi’den öğrenerek, bilhassa sülüs ve nesihte mahâret kazanmakla, zamanının önde gelen hattatlarından biri olmuştur.  Senelerce Mekteb-i Darü’l-ma‘ârif’in hüsn-i hat mu‘allimliğini der-uhde etmiş olan Alî Ulvî Efendi’nin H. 1270/M. 1853 senesinde hitâm bulan hayatına da’ir mufassal ma’lumat ve eserleri hakkında bilgi almak için … More Arnavut Alî Ulvî Efendi

Alî Râsim Efendi

Enderûn-ı Hümâyûn’un hüsn-i hat mu‘allimi Fîrûzağalı Mehmed Rüşdî Efendi’nin oğlu olan Alî Râsim Efendi, babasından mücaz değerli bir hattattır. Nitakim Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’nde babasına halife olduğu gibi, Dârü’l-mu’allimât’ta da hüsn-i hat ta’lîmine me’mûr edilmiştir. Bir aralık Dolmabahçe’deki nîsa mektebinin hocalığını da der-uhde eylemiş olan Alî Râsim Efendi’nin sülüs ve nesihte mâhir bir hattat olduğu eserlerinden anlaşılmaktadır. Ayrıca hatt-ı … More Alî Râsim Efendi

Fîrûzağalı Mehmed Rüşdî Efendi

Tophâne’de yaşadığı mahalleye nisbetle hattâtîn meyânında “Fîrûzağalı” nisbesiyle yâd olunan Mehmed Rüşdî Efendi evvelâ Ayasofyalı Abdurrahmân Hilmî Efendi’den ve daha sonra şâkirdlerinden Laz Ömer Vasfî Efendi’den hüsn-i hat dersleri almış, onun vefâtından sonra da tilmizlerinden Alî Vasfî Efendi’ye bağlanmıştır.  Tophâne’deki Tomtom Cami’nin imâmı olan Mehmed Rüşdî Efendi, hocasının vefâtı üzerine, Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’nde hüsn-i hat ta’lîmine me’mûr edildiği gibi, H. … More Fîrûzağalı Mehmed Rüşdî Efendi