Kastamonulu Bir Ta’lik-nüvis: Mehmed Alî Efendi

Kastamonu’nun yetiştirmiş olduğu değerli ta’lik-nüvislerden biri olmakla birlikte, terceme-i hâli mu’allâkta kalmış hattatlardan biri olan Mehmed Alî Efendi, âsârına memleketine nisbetle ketebe düştüğünden, hattâtîn meyânında “Kastamonî” künyesiyle iştihâr eylemişti. Hatt-ı ta’liki evvelâ Kastamonu Kadısı olduğu esnâda Mehmed Sâmih Molla’dan ve daha sonra İstanbul’da Sûzîzâde Hâfız İsmâ‘il Hakkî Efendi’den meşketmiş, ayrıca tekemmül için uzun müddet Mirzâ Aka Afşâr … More Kastamonulu Bir Ta’lik-nüvis: Mehmed Alî Efendi

Seyyid Mehmed Bâhir Efendi

Enderûn-ı Hümâyûn’un ta’lik mu’allimi olan Seyyid Mehmed Bâhir Efendi, zamanının şeyhü’l-hattâtîni addolunacak derecede kudretli ta’lik-nüvis olmakla birlikte, Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin geliştirdiği yeni üslûb ile popülerliğini yitirmiş olan eski tarzın temsilcisi olduğu için olsa gerek, terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmât son derece azdır. Kazasker Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey’den meşkettiği hatt-ı ta’likte zamanının mümtaz simalarından biri olarak senelerce Enderûn-ı Hümâyun’da ders vermiş olan Seyyid Mehmed Bâhir … More Seyyid Mehmed Bâhir Efendi

Kâtibzâde Mehmed Refi Efendi

Sultan Mustafa Hân-ı Sâlis zamanında aralıksız 11 sene hekimbaşılık yapmış olan Kâtibzâde Mehmed Refi Efendi, sâdece Türk tabâbet tarihinin değil, Türk hat san‘atı tarihinin de mümtâz simâlarından biridir. Her ne kadar Kevkeb Derviş Mehmed Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri almışsa da, Abdülbâkî Ârif Efendi’den öğrenip Durmuşzâde Ahmed Efendi’den istifâde ile tekemmüle ulaştığı hatt-ı ta’likte zamanının yegânesi … More Kâtibzâde Mehmed Refi Efendi

Nazîf Bey

Son devir Osmanlı hat san‘atının Sâmî Efendi ile beraber en önemli isimlerinden biri olan Nazîf Bey, hat san‘atındaki şöhretini aklâm-ı sittede ibrâz etmiş olduğu kudrete borçlu olmakla birlikte hatt-ı ta’likte de nefîs eserler vücûda getirmiştir. Üstâdın hatt-ı ta’like olan merâkı, Sâmî Efendi ile tanışmasından sonra başlamış, hatta 1907 senesinde, genç şâkirdân ile birlikte ta’lik icâzetnâmesi dahi almıştı. … More Nazîf Bey

Mevlevî Bir Hattat: Mehmed Zekî Dedeefendi

Türk hat san’atında ta’lik babının son devirdeki en önemli isimlerinden biri olan Mehmed Zekî Dedeefendi, Manisa’dan hicretle Bursa’ya yerleşip Kassâm-ı Askerî Kalemi’nde müstahdem olan Mehmed Refîk Efendi’nin oğlu olup H. 1227/M. 1821 senesinde orada doğdu. İyi bir tahsîl gördükten sonra Mahkeme-i Şer‘iyye Kitâbeti’nin hulefâlarından olan Mehmed Zekî Dedeefendi, Bursa Mevlevîhânesi şeyhi Mehmed Dede’ye intisâb ile ikmâl-i çile ettikten … More Mevlevî Bir Hattat: Mehmed Zekî Dedeefendi

Son Ta’lik-nüvis Ali Alparslan

Cumhuriyet döneminde ta’lik hattının en önemli isimlerinden biri olan Ali Alparslan Türk ve Fars edebiyâtında parlak bir kariyerin ardından 2006 senesinde vefât ettiğinde, bu sahalarda son derece mühim araştırmalar ve çok sayıda hat eseri yâdigâr bırakmıştır.  1948’de İmâde’l-hasenî’yi taklîden yazdığı kıt‘a ile meşhur ta’lik-nüvis Necmeddîn Okyay’dan icâzetnâme almış olan Ali Alparslan, eğitim için gittiği İran’da da yazı çalışmalarına … More Son Ta’lik-nüvis Ali Alparslan

Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi

Ta’lik hattının meşhur isimlerinden biri olan Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi, Bâb-ı Fetvâ Kitâbeti’nde hulefâlıkla başladığı devlet hizmetinde, H. 1305/M. 1888 senesinde Fetvâhâne’nin müsevvidliğine terfi etmiş ve ilâveten Mekteb-i Nüvvâb’ın ta’lik hocalığına ta’yin edilmiştir. Son olarak İ’mâlât-ı Şer‘iyye Odası’nın birinci sınıf müsevvidi olan Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi, Üsküdar Mevlevîhânesi Şeyhi Mehmed Zekî Dedeefendi’den İran tarzında ta’lik yazının nazârî ve … More Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi

Mısrîzâde Alî Rızâ Efendi

Mısrîzâde Alî Rızâ Efendi, son devir Osmanlı hat san ‘atının ta’lik babındaki önemli isimlerinden biri olmakla beraber terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmâtımız, hattâtînden Mısrî Mehmed Rif’at Efendi’nin oğlu olarak Üsküdar’da doğduğu ve tüm hayatını orada geçirmiş olduğundan “Üsküdârî” nâmıyla yâd olunduğu ile sınırlıdır.  Üsküdar’daki mezarlık ve hazirelerinde ta’likle muharrer bir hayli mezartaşı kitâbesinin altında imzası bulunan Mısrîzâde … More Mısrîzâde Alî Rızâ Efendi

Azîz Rıfâ’î

Türk hat san‘atınında yaygın olarak kullanılan oniki kalemin her birinde, üstâd yakıştırmasını bi-hakkın ittihâz edebilecek fevkalade bir kudret ve mahârete sahip olan Azîz Rıfâ’î’nin mahâret gösterdiği aklâm arasında hatt-ı ta’lik de bulunmaktadır. Evvelâ Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi’den ta’lim ederek H. 1312/M. 1894 senesinde icâzet alan Azîz Rıfâ’î, daha sonra da Sâmî Efendi’ye devam etmiştir. Ondan gördüğü … More Azîz Rıfâ’î

Musıkişinas Bir Hattat: Kemâl Batanay

Cumhuriyet devri Türk hat san‘atının ta’lik bâbındaki en ma’rûf isimlerinden biri olan Kemâl Batanay, imâmlardan Hâfız Mehmed Ziyâ Efendi’nin oğlu olup 7 Şubat 1893 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Zeyrek’teki Sâlihâ Sultan Sıbyân Mektebi’ni ve ardından Fâtih Rüşdî Mektebi’ni bitirdikten sonra Vefâ İdâdîsi’ne girmiş ve bu esnâda, ondört yaşında iken babasından hıfz-ı kur’anı itmâm eyleyerek hâfızlar zümresine … More Musıkişinas Bir Hattat: Kemâl Batanay