Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi

Ak Molla Ömer Efendi’nin şâkirdânından değerli bir hattat olan Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi kalemindeki metânet ve sür‘at ile meşhur hattâtînden olup Muhsinzâde Abdullah Bey’in müşâhede etmiş olduğu “454” rakam ile yazdığı kelâm-ı kadîminden, bir hayli nüshâ-i mübâreke istinsâhına muvaffâk olduğu anlaşılmaktadır. Habîb Efendi’nin ifâdesine göre; “evâ’il-i hâlinde lâ’ubâli-meşreb, rind-etvâr ve mübtelây-ı hamr ü hûmâr” iken bilâhare tevbe etmiş … More Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi

Mehmed Emîn Rüşdî Efendi

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Beyâzıt’ta bulunan Eski Saray’ın teberdârlarından ve Devletlû İkinci Kadın Hazretleri’nin ittiba’ından olan Mehmed Emîn Rüşdî Efendi, Râgıb Paşa Kütüphânesi’nin hâfız-ı kütûbu Kütahyalı Mahmud Râcî Efendi’nin tilâmizinden olup daha ziyâde müstensihlik sahasında ibrâz-ı fa’âliyet etmiş hattâtîndendir. Muhtelif kütüphâne ve koleksiyonlarda bulunan dest-i hattıyla muhârrer bir hayli kütûb-i nefîse bulunan Mehmed Emîn Rüşdî Efendi için İbnülemin … More Mehmed Emîn Rüşdî Efendi

Manastırlı Sâlih Nâ’ilî Efendi

Asıl şöhretini şiir sahasındaki faaliyetlerine borçlu olan ve hatta yazmış olduğu hicviyeler nedeniyle tepkilere ma’rûz kalınca Nâ’ilî mânend olursun dide-i devrâne dağ < p style=”text-align:center;”>Çıkmasın nâmın sakın âlemde şâ’irdir deyû beytini kaleme almış olan Sâlih Nâ’ilî Efendi‘nin aynı zamanda bir hattat olduğunu pek az kişi bilir. Medrese tahsîlini ikmal eyledikten sonra bir müderrislik elde etmeğe muvaffâk … More Manastırlı Sâlih Nâ’ilî Efendi

Çinicizâde Abdurrahmân Efendi

Zamanının nâmlı hâfızlardan olan Çinicizâde Abdurrahmân Efendi mevlîdhânân-ı şehriyârî zümresinden değerli bir hattat ve zamanın musıkî meclislerinin mümtâz sîmâlarından biri idi. Aklâm-ı sitteyi evvelâ Ramazân bin İsmâ‘il’den öğrenerek icâzet almış, daha sonra da Hâfız Osman’ın hânesine müdâvemet ederek, nice zaman da ondan istifâde ile etmişti. Hüsn-i hattaki kudretini pekiştirdikçe Hâfız Osman’ın takdîrini kazanmış ve hatta hocasının ihtiyarlığında, kalemlerini açıp düzeltme şerefine dahi … More Çinicizâde Abdurrahmân Efendi

Ramazân bin İsmâ‘il

400’den ziyâde mushâf-ı şerîf istinsâhına muvaffâk olduğu nakledilen Ramazân bin İsmâ‘il, en çok Kur’an-ı Kerîm yâdigâr bırakmış hattatlar zümresinde, ismi en üst sıralarda bulunanlardan biridir. Babasından intikal eden Yaylak Cami imâmetini vefâtına değin sürdürmüş olan Ramazân bin İsmâ‘il, her gün yarım cüz yazarak bu rakama erişmişti. Ancak yaşlılık başa gelince yazı yazmaktan mahrum kalmış ve … More Ramazân bin İsmâ‘il

Hattatlar Sofası

Türk hat san‘atı ve Türk hattatları hakkındaki en kapsamlı bilgi bankasını ihtiva eden internet portalı olma gayesiyle yola çıkan hattatlarsofasi.com, Selçuklular’dan başlayarak, Türk hat san’atı tarihinin bir perspektifini çıkarmak, bilhassa hat san’atının tarihi tekamülünde büyük bir rolü bulunan Osmanlı hattatlarının terceme-i halleri çerçevesinde bu kadim san’atın gelecek nesillere intikaline hizmet etmeyi arzu etmektedir. Yayın hayatına … More Hattatlar Sofası

Burdurlu Bir Hattat: Kayışzâde Osman Nûrî Efendi

Burdur’un yetiştirmiş olduğu en önemli hattat, hiç şüphesiz Kayışzâde Osman Nûrî Efendi’dir. İstanbul’da medrese tahsili gördüğü esnâda, Kazasker Mustafa İzzet Efendi gibi mükemmel bir hüsn-i hat üstâdından yazı dersleri alarak başladığı san’at yaşamına 106 Kur’an-ı Kerim sığdırmayı başarmış olan bu değerli hattat, 107’ci nüshâyı yazmakta iken, H. 1311 senesi Ramazân-ı Şerîf’inin 4. gecesi (12 Mart 1894) Terâvih … More Burdurlu Bir Hattat: Kayışzâde Osman Nûrî Efendi

Bir Ayda Kur’an Yazan Hattat: Yahya Hilmî Efendi

1833 senesinde, bugün de özgün şekliyle korunmakta olan İstanbul’un Süleymaniye semtindeki baba evinde doğmuş olan Yahya Hilmî Efendi, altmış seneye yakın bir süre hizmette bulunduğu Bâb-ı Ser-askerî, Nizâmiye Jurnâl Kalemi’ndeki görevini ifâ ederken vücûduna isâbet eden inme nedeniyle görevden çekilmiş ve aynı senenin 27 Kasım 1907 tarihinde vefât etmiştir. Aklâm-ı sitteyi ilk olarak Mehmed Hâşim Efendi’nin son zamanlarında, hasta … More Bir Ayda Kur’an Yazan Hattat: Yahya Hilmî Efendi

Abdullah İffet Bey

Türk hat san‘atının terceme-i hâli mechûle karışmış hattatlarından biri olan Abdullah İffet Bey, Anadoluhisarlı’dır. H. 1293/M. 1877-1878 tarihli “Yasin” cüz’ünün ketebesinde Lâz Ömer Vasfî Efendi’nin tilâmizinden Abdurrahmân Hulûsî Efendi’den mücâz olduğu bilgisini vermekte olan hattatımızın, Topkapı Sarayı Müzesi’nde H. 1293/1877-1878 ve Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde de H. 1296/M. 1880-1881 tarihli sülüs levhâları bulunmaktadır. Hüsn-i hattın … More Abdullah İffet Bey

Azîz Rıfâ’î

Osmanlı hat san‘atının en fa’al ve en nâmlı hattatlarından biri olan Azîz Rıfâ’î’nin Şevkî Efendi tarzında yumuşak bir nesih hattıyla kaleme almış olduğu mushâfları meşhurdur.  Kral Fu’ad için tahrîr ve tezhîb eylemiş olduğu nüshâ-i fevkalade ile bu sahadaki tüm hünerini sergilemiş olan Azîz Rıfâ’î’nin, “Yasin Cüzü” ile Gavsiye-i Şeyh Abdülkadir Geylânî adlı eserlari, ilmî ve edebî kitapların … More Azîz Rıfâ’î