Ferîd Bey

Şevkî Efendi’nin şâkirdi olan Ferîd Bey, icâzetini aldıktan sonra da Dîvân-ı Hümâyûn’da teşrîk-i mesâ’îde bulunduğu Sâmî Efendi’den de tuğra, dîvânî ve celî dîvânî dersleri almıştır. Dîvân-ı Hümâyûn’da fermân, berât ve menşur gibi resmî yazılarıyla uğraşmış olduğundan hattatlığı meslek ittihâz eylememiş olan Ferîd Bey, bir müddet mu ‘allimliğinde bulunduğu Medresetü’l-hattâtîn’de Halim Özyazıcı’yı yetiştirmiştir. Mufassal hayat hikayesi ve eserlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Ferîd Bey

Hüsn-i Hattın Sultanı; Abdülmecîd

Osmanlı tarihinin batı kültürü ile yetiştirilmiş sultanlarından biri olan Sultan Abdülmecîd, buna mukabil geleneksel Türk san’atlarının en eskisi olan hüsn-i hat sahasında üstad mertebesine erişmiş değerli bir hattattır. İlk yazı derslerini şehzâdelik zamanında Mehmed Tâhir Efendi’den almış olan Sultan Abdülmecîd, tahta çıktıktan sonra da Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den yazı ta’lim etmiştir.  Babası Sultan Mahmud Han gibi … More Hüsn-i Hattın Sultanı; Abdülmecîd

Mestçizâde Ahmed Efendi

Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin şakirdanından olup H. 1144/M. 1731 senesinde icâzet aldıktan sonra hüsn-i hatta hocası ayarında bir kudret ibraz etmiş olan Mestçizade Ahmed Efendi, hocasının ardından Galata Sarayı Mektebi’nin hüsn-i hat mu‘allimliğine ta’yin edilmiş, Hüseyin Hablî’nin 1744 senesindeki vefatından sonra da hace payesi ile Enderun Mektebi’nin hocalığına naklolunmuştur. 1 761 senesindeki vefâtında, ömrü boyunca civarında … More Mestçizâde Ahmed Efendi

Seyyid Mehmed Nûrî-i Mısrî

Aslen Kudüslü olmakla birlikte, genç yaşında göçmüş olduğu Kahire’de yetişen, ancak medrese eğitimi için gittiği İstanbul’da Büyük Derviş Alî Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri alarak icâzetine nâ’il olan Seyyid Mehmed Nûrî-i Mısrî, bilahare Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den istifade ile namını meşhur Türk hattatları meyanına yazdırmayı başarmıştır. Hâfız Osman vâdisinde eriştiği tekemmüle istinâden Sultan Ahmed Hân-ı Sâlis … More Seyyid Mehmed Nûrî-i Mısrî

Ayasofyalı Abdurrahmân Hilmî Efendi

Ayasofya Medresesi’nin sâkinlerinden olduğundan, hattâtîn meyânında “Ayasofyalı” lâkabı ile iştihâr etmiş olan Abdurrahmân Hilmî Efendi, ahlâkı ve dürüstlüğü ile meşhûr olup daha ziyâde münzevi şekilde yaşamış ve ömrünü yazı yazmak ve mürâca’at edenlere yazı ta’lim etmekle tüketmiş erbab-ı hattandır. Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin şâkirdânından olup yazmış olduğu Kur‘an-ı Kerîm, hilye-i sa’adet ve kıt’alar ve yetiştirmiş olduğu şakirdan ile Türk … More Ayasofyalı Abdurrahmân Hilmî Efendi

Çelebi İmâm Hâfız Mustafa Efendi

Edirne hat san’atı tarihinde mühim bir yere sahip olan Hâfız Mustafa Efendi, Noktacızâde Cami’nin imâmı ve çevresinde “Çelebi İmâm” lâkabı ile tanındığından, Türk hat san‘atında o lâkabla anılmıştır. Daha ziyâde mushâf yazmakla meşgûl iken, Hâfız Osman üslûbuna vâkıf olmak için Yusuf-ı Rûmî’den yeniden sülüs ve nesih meşkine başlamış olan Çelebi İmâm Hâfız Mustafa Efendi, elliden fazla mushâf-ı şerîf … More Çelebi İmâm Hâfız Mustafa Efendi

Hasan Hayrullah Efendi

Şeyhü’l-islâmlık makamına erişmiş hattatlardan biri olan Hasan Hayrullah Efendi, Sultan Abdülmecîd’in emriyle alınmış olduğu sarayda, zamanın önde gelen alimlerden eğitim almış, ayrıca namlı hânende ve sâzendelerinin taht-ı tedrîsinde bir hayli vakit geçirmişti. Bu esnada Kazasker Efendi’den de hüsn-i hat dersleri almış olan Hasan Hayrullah Efendi, Sultan Abdülazîz’in cülûsundan sonra ilmiye kademelerini sür ‘atle tırmanmışsa da, bir … More Hasan Hayrullah Efendi

Hattat Bir Padişah: Sultan Ahmed Hân-ı Sâlis

Osmanlı tarihinin ilk kapsamlı modernleşme hareketinin yaşandığı Lâle Devri’nin sultanı olan Sultan Ahmed Hân-ı Sâlis, hassas ve İslâmiyet’e son derece bağlı mütedeyyin bir zât olmakla beraber açık fikirli ve vatanperver bir pâdişâh olduğu gibi, hüsn-i hatta da neredeyse üstâd mertebesine erişmiş idi.  Şehzâdelik eyyâmında Hâfız Osman’dan sülüs ve nesih dersleri almış, onun vefâtından sonra da şâkirdânından … More Hattat Bir Padişah: Sultan Ahmed Hân-ı Sâlis

İbrahim Bîzebân Ağa

Girit’in Hanya Kasabası’nda bir Rûm çocuğu olarak dünyaya gelen ve dilsiz ağalar da’iresinde yetişmiş olduğu için hattâtîn meyânında “Bîzebân” lâkabı ile şöhret bulan İbrahim Ağa, Sultan Ahmed Hân-ı Sâlis’in dikkatini çekince Seyyid Mehmed Nûrî-i Mısrî’nin taht-ı tedrîsinde mükemmel bir hattat haline gelmiştir. Enderûn’dan çerâğ edildikten sonra kendini tümüyle yazıya hasretmiş ve hüsn-i hatta ibrâz eylediği kudret ile … More İbrahim Bîzebân Ağa

Sâim Özel

Senelerce Süleymaniye Cami imamlığını yapmış olan Sâim Özel, Güzel Sanatlar Akademisi’nde Kâmil Akdik’in taht-ı tedrisinde başladığı hüsn-i hat çalışmalarına Beşiktaşlı Nûrî Korman’dan devam etmiş, onun vefâtı üzerine de Halim Özyazıcı’dan meşk almağa başlamıştı. Ancak onun da elîm bir trafik kazası neticesinde vefâtı neticesinde, yaşayan tek Osmanlı hattatı haline gelen Hâmid Aytaç’tan feyz almağa başlamış olan Sâim Özel‘in hayat hikayesi … More Sâim Özel