Yusuf Resâ Efendi

Şâmlı olan Yusuf Resâ Efendi’nin silsile-i nesebi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Tahsîlini memleketinde tamamladığı, hüsn-i hizmetiyle bir paşanın dikkatini çekerek, onun mâ’iyyetinde İstanbul’a gittiği anlaşılmaktadır. Burada bazı kitâbet hizmetlerinde istihdâm edildiği ve Şevkî Efendi’den yeniden sülüs ve nesih meşkederek icâzet aldığı bilinmektedir.

Sultan Abdülhamîd Hân-ı Sânî tarafından, Şâm’daki Emeviyye Cami’nin yazılarını ta’mire me’mur edilen Yusuf Resâ Efendi, vazîfesini ikmâl ettikten sonra orada kalıp kitâbet hizmetleri ile meşgul olmağa başlamıştır. Bu hâl üzere iken orada vefât etmişse de, tarihi ma’lûm değildir.

Memleketinin önde gelen hattatlarından biri olan Yusuf Resâ Efendi, günümüze ulaşan eserlerinden de anlaşılacağı üzere, bi’l-hassa celî sülüste yetkin bir ele sahipti.

 

 

Kaynakça

Meşhur Hattatlar, s. 239; Bali Müzayede, 4 Nisan 2009, ss. 161-162.

 

İsmail Orman, 23 şubat 2018