Yesârîzâde İbrahim Efendi

Edirne Mahkemesi baş-kâtibi Yesârî Ahmed Efendi’nin oğlu olarak, H. 1123/M. 1711 senesinde Edirne’de dünyaya gelmiştir. Ağabeyi Yesârîzâde İsmâ’il Efendi ile birlikte Haffâfzâde Hüseyin Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1149/M. 1736-1737 senesinde icâzet almış olan Yesârîzâde İbrahim Efendi, mâ’işetini kitâbetten çıkarmağa çalışan erbâb-ı hattan idi.

On kadar Kur‘ân-ı Kerîm ve bir o kadar da Delâ’ilü’l-hayrât kaleme almış olduğu nakledilen Yesârîzâde İbrahim Efendi, Dersiyye-i Alî Bey Mahâllesi’ndeki hânesinde ibkay-ı âsâr üzere iken H. 1161/M. 1748 yılında vefât etmiştir. Edirne’de medfûn olduğu bilinmekteyse de, mevki’i hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 27; Türk Hattatları, s. 147.

 

 

İsmail Orman, 2 haziran 2018