Yâsincizâde Seyyid Abdülvehhâb Efendi

Ulemadân Seyyid Osman Efendi’nin oğlu olarak H. 1171/M. 1758’de İstanbul’da dünyaya gelen Yâsincizâde Seyyid Abdülvehhâb Efendi, Ayasofya Cami’i Yâsin-hânlarından olan dedesi Sinobi Mustafa Efendi’nin himmetiyle kabul edildiği Enderun-ı Hümâyun’da yetişmiştir. Buradaki tahsîlini tamamladıktan sonra da Şehzâde Sultân Selîm Hân’ın hizmetine verilmiş, hüsn-i hizmeti ile şöhret-âfâk olunca H. 1199/M. 1785’de Bâyezid Medresesi müderrisliği ile saraydan çerâğ edilmiştir.

Uzun müddet tedrîs-i ilimle meşgul olduktan sonra, Selânik Kadısı olarak ilmiyye zümresine dâhil olarak, H. 1225/M. 1810’da bilâd-ı erba’a pâyesini elde eylemiş olan Yâsincizâde Seyyid Abdülvehhâb Efendi, H. 1226-1227/M. 1810-1811 senelerinde de elçi olarak İran’da bulunmuş, avdetinde Mekke Kadısı ve ardından da İstanbul Kadısı olmuştur. Kısa bir müddet sonra da Anadolu Kazaskeri ve ardından nakîbü’l-eşrâf olup bi’l-fi’il Rumeli Kazaskerliği’ne ta’yin edilmiştir.

H. 1236/M. 1821 senesinde şeyhü’l-islâm olan Yâsincizâde Seyyid Abdülvehhâb Efendi, H. 1238 senesinin Safer’inde (M. Ekim-1822) azledilerek İzmit’e sürülmüş ve hayli müddet ma’zûl kalmıştır. 6 seneye yakın süren bu sürecin sonunda, H. 1244/M. 1828’de yeniden meşihât makamına ta’yin edilmiş ve bu mesnedde iken H. 1249/M. 1833 senesinde vefât etmiştir. Sultân Mahmud Hân-ı Sânî’nin de hazır bulunduğu cenâze namazını müte’akiben Topkapısı hâricine defnedilmiştir.

Sülüs, nesih ve ta’likde zamanının mümtâz hattatlarından olduğu nakledilen Yâsincizâde Seyyid Abdülvehhâb Efendi’nin hocaları ma’lûmumuz değildir. Hadîs ilmi üzerine te’lif eylediği Hülâsatü’l-burhân fî İta’âtü’s-sultân adlı eserinin dest-i hattıyla muhârrer nüshası bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

İlmiyye Sâlnâmesi, ss. 584-585; DİA, I, ss. 285-286; İstanbul Antik Sanat 2007, s. 137; DBİstA, VIII, s. 7; Osmanlılar Ansiklopedisi, s. 71.

 

İsmail Orman, 26 şubat 2018