Yanık Hâfız Seyyid Ahmed Efendi

Edirne’nin nâmlı hâfızlarından olduğundan “Yanık Hâfız Seyyid Ahmed Efendi” nâmıyla ma’rûftur. Aklâm-ı sitteyi Ketânîzâde Ahmed Efendi’den meşkederek, H. 1194/M. 1780 senesinde beldesinin mümtâz hattatlarının hazır bulunduğu cem‘iyyet huzûrunda icâzet almıştır. Mü’ezzinlikle meşgul iken, Eski Cami’in kur‘asından olmuş ve bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Özel koleksiyonda H. 1210/M. 1795-1796 tarihli En‘âm-ı Şerîf’i, Sadberk Hanım Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1225/M. 1810’de nesih ile yazdığı Tuhfe-i Şâhidî ve Millet Kütübhânesi’nde de H. 1234/M. 1818-1819’da yine nesihle istinsâh ettiği el-Kavle’l-muhtasâr adlı eseri bulunmakta olan Yanık Hâfız Seyyid Ahmed Efendi’nin, meşgalesinden arta kalan zamanda müstensihlikle meşgul olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

SHMHKYK, s. 191.

 

 

İsmail Orman, 20 nisan 2018