Veliyyüddîn Efendi

Diyâr-ı şarkta “Sara’” adlı bir karyeden olan Veliyyüddîn Efendi, Abdülkerîm Efendi nâmında bir zâtın oğludur. Medrese eğitimi için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta heves ile Hüseyin Hablî’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra vüzerânın kitâbet hizmetleri ile meşgûl olmuş, bi’l-ahâre Hekimbaşı Mustafa Behcet Efendi’nin mâ’iyyetine girmiştir.

Defterdâr-ı Şıkk-ı Evvel olduğu eyyâmda hâmîsinin hazîne kâtibliğini yaptığı bilinen Veliyyüddîn Efendi, Behcet Efendi sâyesinde yakınlaştığı Şeyhü’l-islâm Veliyyüddîn Efendi’nin meşihât makamına ta’yininde Sultân Bâyezid-i Velî Evkafı’nın rûz-nâmçeciliğine nâ’il olmuştur. Bir müddet sonra vakfın kitâbet hizmeti de uhdesine verilmiştir.

Bu hâl üzere iken H. 11 Şa’bân 1204/M. 26 Nisan 1790 tarihinde vefât ederek mezkûr cami’in hazîresine defnedilmiş olan Veliyyüddîn Efendi’nin, hatt-ı nesihde zamanın mümtâz sîmâlarından olduğu, neşredilen âsârından nümâyândır.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 572; Sicill-i Osmânî, IV, s. 615; Meşhur Hattatlar, s. 139.

 

İsmail Orman, 7 ocak 2018