Vasfî Mustafa Efendi

Abdurrahmân Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Vasfî Mustafa Efendi, tahsîli esnâsında Hâfız Osman’ın tilmizlerinden Hasan Üsküdârî-i Sânî’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Ayrıca medreseye devam ettiği esnâda ta’lik dersleri aldığı bilinmekteyse de, hocası tesbit edilememiştir. Medrese tahsîlini ikmâl eyledikten sonra Müftî Zekeriyâ Efendi’ye mülâzım olup onun himmetiyle târik-i kazaya dâhil olmuştur.

Nice zaman taşra müderrisliklerinde istihdâm edilmiş olan Vasfî Mustafa Efendi, taşrada iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. Küçük yaştan itibâren meraklı olduğu şi’irde de mâhir olup mecmu‘alarda “Vasfî” mahlâsıyla yazdığı eş‘ârına tesâdüf edilmektedir.

Hâfız Osman üslûbunun ma’rûf sîmâlarından olan Vasfî Mustafa Efendi’nin yazısına tesâdüf edilememiştir. Ancak özellikle taşra görevinde olduğu zamanlarda ta’lim-i talebe ile meşgul olduğu ve hayli hattat yetiştirdiği anlaşılmaktadır. Bunlardan Abdullah Râkım Efendi’nin ismi tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail orman, 19 ağustos 2017