Vânîzâde Ahmed Efendi

Ulemâdan Vânî Mehmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Vânîzâde Ahmed Efendi, fevkalade bir tahsîl görmüş, ayrıca Hâfız Osman’dan sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra müderris olarak uzun müddet İstanbul medreselerinde derse çıkmış, müddetini doldurduktan sonra da devriyye mevâlîsinden olarak ilmiyye kadrosuna geçmiştir.

Şeyhü’l-islâm Feyzullah Efendi’ye yakınlığı sâyesinde H. 1109/M. 1698 senesinde İstanbul Pâyesi’ni elde etmiş olan Vânîzâde Ahmed Efendi, hâmîsinin katliyle sonuçlanan Edirne Vak‘ası’ndan sonra Bursa’ya sürülmüştür. Ancak buraya vardıktan birkaç gün sonra tevkîf edilerek Burgos’a gönderilmiş ve H. 1115 senesi Cemâziye’l-evvel’inde (Eylül-1703) orada katledilmiştir.

Kaynaklarda “gayretli ve hoş bir zât” olarak yâd olunan Vânîzâde Ahmed Efendi’nin H. 1110/M. 1698-1699’da istinsâh etmiş olduğu Nâbî’nin Tuhfetü’l-harameyn adlı eseri görülmüştür. Ancak bu eserde kullandığı ta’lik hattını kimden meşkettiği tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, I, s. 233; OCLT, I, s. 120.

 

 

İsmail Orman, 21 mayıs 2018