Üsküdârî Mehmed Emîn Efendi

Selîm Sırrî Paşa’nın bendegânından olan Üsküdârî Mehmed Emîn Efendi, hâmîsinin sadârete nasbında kethüdâsı ve ardından korucular kethüdâsı olmuş, bir müddet sonra da hâcegândan olarak Enfiyye Emâneti’ne ta’yin olunmuştu. Ancak hâmîsinin azlinden sonra o da aynı akıbete uğramıştı. Bunun üzerine tekrar Selîm Sırrî Paşa’nın mâ’iyyetine katılmış, ama H. 1215/M. 1800-1801 senesinde onunla berâber Selânik’e giderken, bindikleri geminin batması sonucu vefât etmiştir.

Hüsn-i hattı Üsküdârî Halîl Efendi’den meşketmiş olan Üsküdârî Mehmed Emîn Efendi’nin, Üsküdâr’daki hânesinin yakınlarında bulunan Fâtih Mescidi’ne vakfeylediği H. 1166/M. 1753 tarihli celî sülüs levhası vardır. Hattatlığı yanında kemânkeşliği de meşhur olup H. 1189/M. 1775 senesinde 941 geze ok atarak, nâmına menzil taşı diktirmeye muvaffâk olduğu kemankeş tezkîrelerinde mazbûttur.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, I, s. 416; Üsküdar Tarihi, I, s. 150; Okçuluk Tarihi, s. 212.

 

İsmail Orman, 8 ocak 2019