Üsküdârî Halîl Efendi

Topal Hoca” nâmıyla ma’rûf bir müderrisin oğlu olarak Üsküdâr’da doğmuş olan Üsküdârî Halîl Efendi, ulûm-ı dîniyye tahsîlini babasından görmüş, bu esnâda Kevkeb Hâfız Derviş Mehmed Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Tahsîlini tamamladıktan sonra Atik Vâlide Sultan Cami’ne muktedây-ı en‘âm olup bi’l-ahâre imâmete dahi yükselmiştir.

Bir aralık Saray-ı Hümâyûn vâ’izlerinden dahi olduğu bilinen Üsküdârî Halîl Efendi, azilden kısa bir müddet sonra H. 16 Rebi’ül-evvel 1174/M. 26 Ekim 1760 tarihinde vefât etmiştir. Senelerce görev yapmış olduğu Atik Vâlide Cami hazîresinde medfûndur.

Tarihsiz En‘âm-ı Şerîf’i görülmüş olan Üsküdârî Halîl Efendi’nin Üsküdârî Mehmed Emîn Efendi’ye aklâm-ı sitteden icâzet verdiği tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Devhâtü’l-küttâb, s. 47; Kebecizâde; Merâkid, s. 39; Meşhur Hattatlar, s. 133; Nika Müzayede, 8 Mayıs 2011, s. 136.

 

İsmail Orman, 28 aralık 2018