Üsküdârî Halîl bin İbrahim

Hattâtînden Fil İbrahim Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Bu nedenle ketebesini “Üsküdârî Halîl bin İbrahim” şeklinde düşerdi. Hüsn-i hattı evvelâ babasından öğrenmişse de, icâzetini babasının vefâtı üzerine devam ettiği Suyolcuzâde Eyyûbî Mustafa Efendi’den almıştır.

Tahsîlini ikmâl eyledikten sonra ilm-i hukûk üzerine ihtisâs yaparak,bu alanın mütehassıslarından olmuştur. Ayverdi Koleksiyonu’nda H. 1158/M. 1745 tarihli Mevlîd-i Şerîf’i bulunan Üsküdârî Halîl bin İbrahim’in, H. 1160 senesi dolaylarında vefât ettiği nakledilmektedir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 59; Ayverdi Koleksiyonu, ss. 20-21.

 

İsmail Orman, 5 ocak 2019