Üsküdârî Hâfız İsmâ’il Hakkî Efendi

Üsküdârî Hâfız İsmâ’il Hakkî Efendi, Fıstıklı Mektebi’nde Hüseyin Sabrî Efendi’den hıfzını tamamlamış, ayrıca ondan sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Hocasının takdîrini kazanmakla bi’l-âhare dâmâdı dahi olmuş, hatta onun vâsıtasıyla tekemmül için Muhsinzâde Abdullah Bey’e devam ederek, yazdığı bir hilye-i sa’adet ile ondan da icâzet almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra Paşakapısı’ndaki Mülkî Mekteb’e hüsn-i hat mu’allimi olan Üsküdârî Hâfız İsmâ’il Hakkî Efendi, cami derslerini ikmâl eyledikten sonra bâ-imtihân rû’us alınca, ilâve olarak Selimiyye Cami’nin imâm-ı sânîliği de uhdesine tevcîh edilmiştir.

Nice zaman hizmetin ardından musulây-ı Süleymâniyye pâyesi ile mektebin müdirliğine terfi eden Üsküdârî Hâfız İsmâ’il Hakkî Efendi, bundan kısa müddet sonra H. 1301/M. 1883-1884’de genç denilebilecek bir yaşta olduğu hâlde vefât etmiştir. Miskinler Tekkesi civârında, “Şehidlik” ta’bir olunan mahâlde medfûndur. Peder-mânend usûlüyle görevini devralan oğlu Fehmî Efendi(1871-1942) son dönemin nâmlı hâfızlarından idi.

 

 

 

Kaynakça

BTMA, I, s. 286; Asırlar Boyunca Üsküdar, II, s. 704.

 

 

İsmail Orman, 2 haziran 2018