Üsküdarî Ahmed Tevfîk Efendi

Mustafa Fazlî Efendi’nin oğlu olarak Üsküdar’da doğduğu ve tüm ömrünü orada geçirdiği için eserlerine “Üsküdarî” künyesiyle ketebe koymuş olan Ahmed Tevfîk Efendi’nin hayatı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı Mustafa Râkım Efendi’nin tilâmizinden Seyyid Mehmed Tâhir Efendi’den öğrenmiş ve H. 1264/M. 1848 senesinde Enderun-ı Hümâyun’da yazı hocası olan Firuzağalı Mehmed Rüşdî Efendi’nin şahâdetinde icâzet almıştır.

H. 1275/M. 1858-1859’da nesihle istinsâh ettiği Sa’atî’nin Tasavvufa Dâ’ir Risâle adlı eseri Atatürk Kütüphânesi’nde, Terceme-i Mukaddime-i İbn-i Haldun adlı eseri ise Ankara’daki Millî Kütüphâne’de bulunmakta olan Üsküdarî Ahmed Tevfîk Efendi‘nin geçimini müstensihlikle sağlayan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

AK, I, s 44.

 

 

 

İsmail Orman, 14 mayıs 2017