Üsküdârî Ahmed Efendi

Hattâtînden Fil İbrahim Efendi’nin oğlu olarak Üsküdâr’da dünyaya gelmiştir. Hüsn-i hattı evvelâ babasından öğrenmişse de, babasının vefâtı üzerine icâzetini Suyolcuzâde Eyyûbî Mustafa Efendi’den almıştır. Tahsîlini ikmâl eyledikten sonra ilm-i hukûk üzerine yoğunlaşıp bu alanın mütehassıslarından olduğu nakledilen Üsküdârî Ahmed Efendi, H. 1160/M. 1747 senesi dolaylarında vefât etmişse de, tam tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

Ayverdi Koleksiyonu’nda H. 1158/M. 1745 tarihli Mevlîd-i Şerîf‘i bulunan Üsküdârî Ahmed Efendi’nin hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 59; Ayverdi Koleksiyonu, ss. 20-21.

 

 

İsmail Orman, 19 nisan 2018