Tuz Pazarı İmâmı Mustafa Efendi

Aslen Bosnalı olan Tuz Pazarı İmâmı Mustafa Efendi tahsîlini memleketinde tamamladığı gibi hıfzını da ikmâl ile hâfızlardan olmuştur. Bilahâre İstanbul’a ve oradan da Bursa’ya giderek zamanın değerli âlimlerinden hadîs ve fıkıh ilimlerini öğrenmiştir. Ayrıca hüsn-i hatta heves ederek, Bursa’nın mümtâz hattatlarından biri olan Kürtzâde İbrâhim Efendi’ye bağlanarak sülüs ve nesihten icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Tuz Pazarı Mescidi’ne imâm olup H. 1155/M. 1742 senesindeki vefâtına değin burada görev yapmış olduğu için şöhretini de bu göreve nisbetle elde etmiştir.

Haftanın bir günü de tâlibâna yazı meşki verdiği bilinen Tuz Pazarı İmâmı Mustafa Efendi’nin tarihsiz bir meşk levhâsı bugün özel koleksiyonda bulunmaktadır. Yetiştirmiş olduğu talebeler arasında Müsta’itzâde Süleyman Efendi, Müzehhib İbrahim Efendi, Haffâfzâde İsmâ’il Efendi, Abdurrahmân Çelebi ve Seyyid Avnullah Efendi ilk akla gelenlerdir.

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 553; Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 26.

 

 

 

İsmail Orman, 2 temmuz 2017