Turşucuzâde İbrahim Efendi

Hâfız Osman şâkirdânından Hâfız Mustafa Efendi’den me’zûn olan Turşucuzâde İbrahim Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmât yoktur. Sultân Mehmed Hân-ı Râbi zamanının mümtâz hattatlarından olup daha ziyâde mesâhif-i şerîfe istinsâhıyla meşgul olduğu bilinmektedir.

Bir hayli mushâf-ı şerîf yâdigâr bırakmış olduğu mervî olan Turşucuzâde İbrahim Efendi’nin vefât tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamadığı gibi, eserine de tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Devhâtü’l-küttâb, s. 26; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 50.

 

İsmail Orman, 2 şubat 2017

Reklamlar