Türbedâr İsmâ‘il Zühdî Efendi

Evâ’il-i hâli ve nesebi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den meşkederek icâzet aldığı ve bilhassa hatt-ı nesihde zamanın mümtâz sîmâlarından biri olduğu bilinmektedir. Uzun müddet Sultan Abdülhamîd Hân-ı Evvel’in türbesinde türbedârlık hizmetiyle müstahdem olduğundan Türbedâr İsmâ‘il Zühdî Efendi künyesiyle ma’rûf ve zamanın nüktedânlarından ma’tûf bir zât idi.

H. 10 Şevvâl 1268/M. 28 Temmuz 1852 tarihinde vefât ederek, Üsküdar’daki Mihrimâh Sultan Cami hazîresine defnedilmiş olan Türbedâr İsmâ‘il Zühdî Efendi’nin, Sultan Mahmud Hân-ı Sânî Türbesi’ne vakfedilmiş, H. 1266/M. 1849) tarihli Şifâ-i Şerîf’i (Env. no: 20) vardır.

 

 

 

İsmail Orman, 12 kasım 2017